Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej

Deklaracja dostęp.

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

www.przedszkole29.tarnow.eprzedszkola.pl


 

Przedszkole Publiczne Nr 29 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony intrnetowej Przedszkola Publicznego Nr 29 w Tarnowie

 

Dane teleadresowe placówki:

Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej

ul. Wilsona 50

33-100 Tarnów

tel. 14 621 37 06


 

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-22

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

  • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie


 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez

pracownika Przedszkola Publicznego Nr 29 .

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Rubacha
 

e-mail: dyrpp29@umt.tarnow.pl
 

Telefon: 146213706

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
Przedszkole Publiczne Nr 29 w Tarnowie znajduje się przy ulicy Wilsona 50. Budynek jest dwukondygnacyjny. Posiada dwa osobne wejścia, do których prowadzą schody. Przy jednym z wejść znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z barierkami - tylko na parter. Przedszkole nie posiada drzwi wewnętrznych i toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie posiada windy. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy obu wejściach są pracownicy obsługi. Przedszkole posiada parking. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.